STD1-2_CSD1. အရဟံ ပဌာန်းစာအုပ်တင်ဖတ်ရန်စင် နှင့် ဖယောင်းတိုင်စင်

SHWEMall

  • Ks 20,000


STD1-2_CSD1. အရဟံ ပဌာန်းစာအုပ်တင်ဖတ်ရန်စင် နှင့် ဖယောင်းတိုင်စင်

အရှည်

FUSTDBSD0001

1'2" x 1'9" x 10.5"

Weight - 2Kg

 

အတို

FUSTDBSD0002

1'2" x 1'2"

Weight - 1Kg

 

ပဌန်းရွတ်စဥ် ဆီးမီးပူဇော်ရန် ၂၇ တိုင်ထွန်း ဖယောင်းတိုင်စင်

FUSTDCSD0001

10" x 4" x 7.5"