လက်လုပ်ခေါက်ဆွဲစက်_HHPDM001-2

Regular price Ks 30,000

လက်လုပ်ခေါက်ဆွဲစက်

HHPDM001

(MODEL – 150 | ခေါက်ဆွဲ ၂ မျိုး ၊ အထူ ၉ ချက်)

---------------------------------

HHPDM002

(MODEL – 160 | ခေါက်ဆွဲ ၃ မျိုး ၊ အထူ ၆ ချက်)